Uchwała nr XX/187/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Uchwała nr XX/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r. oraz Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez przyjęcie środków dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 283 796,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 283 796,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 371 510,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 49 082 764,63 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 45 350 524,10 zł, w tym:
a) dochody własne 21 553 453,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 16 188 963,10 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 732 240,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 3 207 952,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 542 974,87 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 188 387,60 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 44 936 570,88 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 803 078,24 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 323 259,39 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 479 818,85 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 664,40 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 655 822,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 251 816,72 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 121 816,72 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 339 646,69 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik „Wydatki inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”;

9) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (380kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie na kwotę 283 796,00 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków PROW zadania „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu”,
oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 10 410,40 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego w wysokości 410,40 zł, na dofinansowanie realizacji zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich realizowanych przez Powiat Inowrocławski oraz w związku z koniecznością zlecenia wykonania usług transportowych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie do działu 600 kwoty 10 000,00 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, zwiększenie na kwotę 283 796,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 361 510,32 zł, w związku z dofinansowaniem ze środków PROW zadania „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne w Kościelcu” i wprowadzenie właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej, zwiększenie o 8 000,00 zł dla zadania „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni wiejskiej w Dziarnowie” oraz wprowadzenie zadania „Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego w Kościelcu” i zabezpieczenie kwoty 15 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 grudnia 2020, 07:37:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177