Uchwała nr XX/173/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XX/173/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Pakość na 2012 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 • przyjąć środki rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 12 628,00 zł,
 • dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 185 051,00 zł, 
  • zmniejszeń o kwotę 88 028,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 109 651,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 74 219,95 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2012 rok w wysokości 33 049 878,50 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 26 234 174,50 zł
  a) dochody własne 15 552 987,00 zł;
  b) subwencje 5 723 208,00 zł;
  c) dotacje celowe 4 957 979,50  zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 206 464,50 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 815 704,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5 893 416,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 5 754 794,00 zł  
  b) dochody ze sprzedaży majątku 652 288,00 zł 
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 270000,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2012 rok w wysokości 36 584 927,24 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 25 505 580,50 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  18 908 058,00 zł;
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 250 220,54 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   6 657 837,46 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące  1 005 084,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   4 899 725,63 zł;
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  225 671,87 zł;
  e) obsługa długu  467 041,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 11 079 346,74 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 079 346,74 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 790 292,74 zł”.
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 3 535 048,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
zaciąganych kredytów w kwocie 3 122 872,74 zł;    
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 325 000,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 87 176,00 zł;
d) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2012r.” na kwotę 11 069 246,74 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2012r.” na kwotę 11 079 346,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2012 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
                                  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Załącznik nr 1 (152kB) pdf
Załącznik nr 1a (272kB) pdf
Załącznik nr 2 (133kB) pdf
Załącznik nr 3 (298kB) pdf
Załącznik nr 4 (229kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Tadeusz Grupa


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r., poz.567.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
UZASADNIENIE
do uchwały XX/173/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2012r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2012 rok
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
 
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 30 843,00 zł z tytułu wykonania wyższych wpływów z dzierżawy, wpływów z różnych dochodów i odsetek, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 7 003,00 zł w związku z wyższym niż zakładano, wykonaniem planu z tyt. opłat za udostępnianie danych osobowych i odsetek oraz zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu refundacji wynagrodzenia robót publicznych za rok ubiegły, 
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie o kwotę 32 350,00 zł z tytułu wyższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej,  za zajęcia pasa drogowego, zmniejszenie na kwotę 48 028,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych, 
 • w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 83 123,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz.U. z 2012r. poz. 1279), z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej; zwiększenie o kwotę 12 628,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł,
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 266,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 22 600,00 zł w związku z wykonaniem dochodów ponad plan z tytułu odsetek na rachunku bankowym, opłaty za świadczenie usług opiekuńczych i zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
 • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 10,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 8 389,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu opłaty produktowej i wpływów z usług, 
 • w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 467,00 zł z tytułu wpływów  z usług, 
wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 13 841,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą pracownikom robót publicznych, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 95 251,00 zł w związku z otrzymaną subwencją, przeniesienie na kwotę 2 829,00 zł z rozdz. 85401 z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,   
 • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie 4 999,95 zł w związku z doposażeniem placu zabaw w Wielowsi, 
 • 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 59,00 zł w związku z otrzymaną opłatą produktową oraz przeniesienie na kwotę 10 100,00 zł środków funduszu sołeckiego sołectwa Jankowo z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie zadaszenia wiaty-altany w sołectwie Jankowo”, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie na kwotę 56 291,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,  art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2013, 10:14:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376