Statut Gminy Pakość

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość

Statut Gminy Pakość - tekst lednolity (1958kB) pdf


Uchwała Nr IV/25/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwalić Statut Gminy Pakość, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Integralną część Statutu Gminy stanowią:

1. Mapa Gminy Pakość (Załącznik Nr 1 do Statutu),

2. Wzór herbu i flagi (Załącznik Nr 2 do Statutu),

3. Wykaz jednostek pomocniczych – sołectw znajdujących się na terenie Gminy Pakość (Załącznik Nr 3 do Statutu),

4. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych (Załącznik Nr 4 do Statutu),

5. Regulamin Rady Miejskiej w Pakości (Załącznik Nr 5 do Statutu),

6. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości (Załącznik Nr 6 do Statutu).

§ 2

Tracą moc uchwały:

1. Uchwała Nr XVI/109/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Pakość,

2. Uchwała Nr XIX/131/2000 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pakość,

3. Uchwała Nr XXVI/173/2001 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pakość.

§ 3

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość.

Konieczność uchwalenia nowego Statutu Gminy Pakość wynika z faktu dokonania przez ustawodawcę istotnych zmian w przepisach, będących podstawą ustalania treści dotychczasowego statutu. Tym samym niezbędnym jest dostosowanie postanowień statutu do obowiązującego stanu prawnego.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy uchwalanie Statutu Gminy Pakość. Statut ten podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwała Nr V/37/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 17 kwietnia 2003 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakość.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Pakość, stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość wprowadza się następujące zmiany:

 1. po § 42 dodaje się § 42a w brzmieniu:

  “§ 42a. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:

   1. wyboru – burmistrz,

   2. powołania – zastępca burmistrza, sekretarz gminy i skarbnik gminy,

   3. mianowania – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

   4. umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi”.

 2. w Regulaminie Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Gminy, § 35 otrzymuje brzmienie:

  “§35. Przewodniczący, wiceprzewodniczący rady czuwają nad właściwym stosowaniem Regulaminu Rady Miejskiej i w miarę potrzeby wyjaśniają radnym zawarte w nim ustalenia.”

 3. w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy w § 8 skreśla się ust.4; dotychczasowy ust.5, 6, 7 otrzymują odpowiednio oznaczenie ust.4, 5, 6.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Pakość

Konieczność dokonania zmian w Statucie Gminy wynika z uzgodnień dokonanych z Wydziałem Prawnym i Nadzoru Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust.2 pkt.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy uchwalanie Statutu Gminy Pakość, w tym zmian dokonywanych w tym Statucie. Przedmiotowa uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Ryszard Kuflewicz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut Gminy Pakość (299kB) pdf

metryczka


Wytworzył: admin (28 maja 2003)
Opublikował: Jacek Malinowski (28 maja 2003, 10:39:29)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (21 grudnia 2021, 11:13:49)
Zmieniono: Publikacja tekstu jednolitego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20753