Zarządzenie nr 158/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 22 września 2005w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie nr 158/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 22 września 2005


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 8 640 zł

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 14 502 812 zł
po stronie wydatków 14 887 812 zł
deficyt 385 000 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (60kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 158/05 Burmistrza Pakości
z dnia 22 września 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zmiany przedmiotowego zarządzenia wynikają z przyjęcia środków dotacji w kwocie 8 640 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr DBD-3101-58/05 z dnia 21 września 2005r., z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:53:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2530