Zarządzenie nr 314/2014BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 marca 2014w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 314/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 marca 2014


w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.2) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Pakość, dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., następującą obwodową komisję wyborczą: Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Ośrodku Kultury i Turystyki przy ul. Św. Jana 12 w Pakości.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Urzędnikowi wyborczemu - Pełnomocnikowi Burmistrza ds. wyborów.

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczenie w siedzibie komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego i przekazuje Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal
 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r., poz. 179 i 180.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 marca 2014, 11:31:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1279