Uchwała nr XXVIII/247/09RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2009w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVIII/247/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 23 476 763 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 20 444 186 zł
  • dochody własne 12 168 437 zł
  • subwencja 4 917 195 zł
  • dotacje celowe 3 358 554 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 3 032 577 zł
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 2 631 136 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 401 441 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 oraz Nr 1a do uchwały.
 
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 115 493 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 • wydatki bieżące w kwocie, w tym: 20 568 100 zł
  • wynagrodzenia i pochodne 10 831 826 zł
  • dotacje 904 770 zł
  • obsługa długu 113 637 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 15 547 393 zł
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 547 393 zł  
3. Planowane inwestycje na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 638 730 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 10 797 650 zł
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 841 080 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 13 007 490 zł, rozchody w wysokości 368 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę: ogólną w wysokości 30 000 zł, celową w wysokości 20 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 125 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 116 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

a) dochody 236 985 zł
b) wydatki  236 985 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 635 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 256 000 zł, zgodnie załącznikiem Nr 12 do uchwały.

3. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień na łączną kwotę 13 770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 • stan środków obrotowych na początek roku 858 629 zł
 • przychody 590 000 zł
 • wydatki 1 435 366 zł
 • stan środków obrotowych na koniec roku 13 263 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
§ 11. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 797 650 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

3) do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów w kwocie 368 760 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu i przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów oraz przeniesienie wydatków budżetu między rozdziałami w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.

Załącznik Nr 1 (169kB) pdf
Załącznik Nr 1a (140kB) pdf
Załącznik Nr 2 (500kB) pdf
Załącznik Nr 3 (104kB) pdf
Załącznik Nr 3a (128kB) pdf
Załącznik Nr 4 (174kB) pdf
Załącznik Nr 5 (135kB) pdf
Załącznik Nr 6 (123kB) pdf
Załącznik Nr 7 (116kB) pdf
Załącznik Nr 8 (103kB) pdf
Załącznik Nr 9 (96kB) pdf
Załącznik Nr 10 (160kB) pdf
Załącznik Nr 11 (95kB) pdf
Załącznik Nr 12 (122kB) pdf
Załącznik Nr 13 (121kB) pdf
Załącznik Nr 14 (164kB) pdf
Załącznik Nr 15 (105kB) pdf


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/247/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2010 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy. Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2010, 09:14:41)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (7 stycznia 2010, 13:20:35)
Zmieniono: Publikacja właściwego Załącznika Nr 15

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2343