Zarządzenie nr 262/2013 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 17 września 2013w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie nr 262/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 września 2013


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. Nr 330 z późn.zm.[1]) w związku z Załącznikiem Nr 1 Instrukcja  w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Pakość do Zarządzenia Nr 361/10 Burmistrza Pakości z dnia 15 października 2010r. w sprawie przyjęcia instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, postanawia się, co następuje:
   
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:
 1. Urzędzie Miejskim w Pakości
 2. Szkole Podstawowej w Pakości
 3. Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu
 4. Gimnazjum w Pakości
 5. Przedszkolu Miejskim w Pakości
 6. Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości 
w terminie od dnia 1 października 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. Czas trwania spisu z natury od dnia 1 października 2013r. do dnia 10 grudnia 2013r.
 
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień spisu.
 
§ 3. Inwentaryzacją należy objąć składniki majątkowe w terminach określonych w załączniku Nr 1.
 
§ 4. Powołuję P. Andrzeja Idziaszka na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
§ 5. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:

 1. stawianie wniosków w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych oraz w sprawie zmian i uzupełnień w ich składzie,
 2. wyznaczanie spośród członków komisji zastępcy przewodniczącego oraz ustalenie zakresu czynności dla członków komisji,
 3. przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych,
 4. organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątku oraz dopilnowanie ich wykonania we właściwym terminie, a w szczególności sprawdzenie, czy środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu są oznakowane i czy w pomieszczeniach, w których się znajdują wywieszone są aktualne spisy inwentarzowe,
 5. przeprowadzenie rozliczenia arkuszy spisowych z natury, stanowiących druki ścisłego zarachowania,
 6. stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie:
  a) zmiany terminu inwentaryzacji,
  b) zarządzenia inwentaryzacji niektórych składników majątku na podstawie obliczeń technicznych lub szacunku,
  c) powołania fachowców lub rzeczoznawców do ustalenia stanów faktycznych składników majątku, inwentaryzacyjnych na podstawie obmiaru lub szacunku,
  d) przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób uproszczony polegający na zastąpieniu:
  - spisu z natury – porównaniem danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym,
  - spisu z natury – porównaniem danych ewidencyjnych z dokumentacją,
  - przeprowadzeniu spisów uzupełniających lub powtórnych,
 7. zarządzanie w uzasadnionych przypadkach przyjęcia lub wydania składników majątku w czasie spisu, 
 8. kontrolowanie przygotowań do spisu oraz przebiegu spisów z natury, 
 9. kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym, wypełnionych przez zespoły spisowe, arkuszy spisów z natury i innych dokumentów  z inwentaryzacji, 
 10. dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedzialne za ich powstanie, 
 11. ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych i sformułowanie wniosków w sprawie ich rozliczenia, 
 12. przygotowanie wniosków o wszczęcie dochodzenia w przypadku ujawnienia niedoborów i szkód zawinionych, 
 13. stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania, ujawnionych w czasie inwentaryzacji, zapasów niepełnowartościowych, zbędnych lub nadmiernych oraz w sprawie usprawnienia gospodarki rzeczowymi i pieniężnymi składnikami majątku, 
 14. przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej może część z wymienionych czynności zlecić do wykonania członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz przewodniczącym zespołów spisowych; nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności za ich prawidłowe i terminowe wykonanie. 
§ 6. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej pobierze arkusze spisowe w Referacie Finansowym w terminie do dnia 30 września 2013r.
 
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Otrzymują do wykonania:
 
1.       ........................................................
               (data i podpis Przewodniczącego
                Komisji Inwentaryzacyjnej)
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

 
Załącznik (38kB) pdf  
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 613.  
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Burmistrza Pakości
Nr 262/2013 z dnia 17 września 2013r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 
 
Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. Nr 330 z późn.zm.) jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów i doprowadzenie ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność za zarządzenie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe jej przeprowadzenie ponosi kierownik jednostki.
Zgodnie z zapisem § 4  pkt 2 w części III - Inwentaryzacja załącznika Nr 1 Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Pakość do Zarządzenia Nr 361/10 Burmistrza Pakości z dnia 15 października 2010r. w sprawie przyjęcia instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, Burmistrz Pakości powołuje  Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.  
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 września 2013, 11:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866