Uchwała nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości z dnia 3 października 2018 r.

UCHWAŁA NR 7/2018
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W PAKOŚCI
z dnia 3 października 2018 r.
 
w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

 
Na podstawie art. 481 i art. 479 § 1 oraz art. 435 § 1 w związku art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.754, poz. 1000 i poz. 1349) oraz pkt VII.14 Wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Ustalić treść obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Pakości w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., zwanego dalej obwieszczeniem, w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Ustalić następujące parametry techniczne obwieszczenia:
1) obwieszczenie ma postać jednego arkusza formatu A4;
2) obwieszczenie drukowane jest na papierze o gramaturze 120 g/m2 koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla poszczególnych elementów treści obwieszczenia tj. skrótów nazw komitetów, nazwisk, imion, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania kandydatów, wskazania przynależności kandydatów do partii politycznej, oznaczeń, o których mowa w art. 426 § 6 Kodeksu wyborczego oraz treści oświadczeń, o których mowa w art. 479 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego;
3) nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na burmistrza umieszczone są
na obwieszczeniu w kolejności alfabetycznej, z podaniem numeru pozycji wynikającego z tej kolejności;
4) nazwisko każdego kandydata oraz skróty nazw komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów zapisywane są wersalikami (wielkimi literami),
zaś imię (imiona) kandydata zapisywane są w ten sposób, że pierwsza litera zapisywana jest wersalikiem, a pozostałe litery - literami tekstowymi;
5) dla każdego z kandydatów na burmistrza miasta na obwieszczeniu wymienione są obok nazwiska i imienia (imion) kandydata pozostałe dane podane w pkt 2.
3. Ustalić nakład obwieszczenia w liczbie 110 egzemplarzy, obejmujący po 10 egzemplarzy na każdy obwód głosowania utworzony w gminie Pakość oraz dodatkowe 30 egzemplarzy.
4. Zarządzić wydrukowanie obwieszczenia.
 
§ 2
1. Obwieszczenie podlega rozplakatowaniu na obszarze gminy Pakość w miejscach, o których mowa w art. 114 Kodeksu wyborczego, oraz w siedzibie Komisji, a także umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Pakość, w terminie do dnia 8 października 2018 r.
2. Obwieszczenie umieszcza się na widocznym miejscu w każdym lokalu wyborczym na obszarze gminy Pakość.
 
§ 3
Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Burmistrzowi Pakości i przesyła Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy II wraz z jednym egzemplarzem obwieszczenia.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisy członków Komisji:
Mirosław Piotr Gozdera przewodniczący
Karolina Orzechowska zastępca przewod.
Jolanta Kamińska członek
Eleonora Kapczyńska członek
Zofia Kowalska członek
Krzysztof Sucharski członek
Irena Szklarska członek
Katarzyna Truszczyńska członek
Joanna Wienconek  członek
(pieczęć Komisji)

Załącznik (203kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Mirosław Piotr Gozdera (3 października 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (3 października 2018, 11:25:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 668