Uchwała nr XX/151/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 24 lutego 2005zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemcówNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” i art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, art.70 ust.4, art. 72 ust. 2 i art. 73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/151/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 lutego 2005


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” i art.41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7, art.70 ust.4, art. 72 ust. 2 i art. 73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XVIII/129/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 16 ppkt „b” i „c” skreśla się słowo „rocznych”,
b) w pkt 22 skreślić ppkt „b” i „d”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

      Ryszard Kuflewicz

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XX/151/05 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 24 lutego 2005 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Pakość i zasad udzielania bonifikat od sprzedaży oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie na raty na rzecz ich najemców.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność dostosowania jej postanowień do regulacji zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). W konsekwencji, mając dodatkowo na względzie fakt, iż przedmiotowa materia regulowana jest w przepisach ustawowych, zasadnym jest wykreślenie wskazanych postanowień przedmiotowej uchwały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 10:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3950