Uchwała nr XXVII/284/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

Uchwała nr XXVII/284/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r., uchwałą XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017r., uchwałą Nr XXV/264/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 października 2017r. i uchwałą Nr XXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
przyjęcie środków dotacji w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 9 345,00 zł
zwiększenie o kwotę 24 523,00 zł,
zmniejszenie o kwotę 124 499,85 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zmniejszenie o kwotę 94 448,58 zł,
przeniesienie na kwotę 33 047,65 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 39 586 136,59 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 543 458,63 zł, w tym:
a) dochody własne 17 748 345,40 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 12 751 023,23 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 38 977,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 042 677,96 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 570,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 385 972,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 305 934,85 zł."

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 42 354 267,23 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 387 064,95 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 21 448 010,92 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 494 035,03 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 953 975,89 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 534 440,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 090 575,03 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64 039,00 zł,
e) obsługa długu 250 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 967 202,28 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 941 507,28 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 617 563,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 25 695,00 zł.”

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 768 130,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 656 316,77 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,

6) załącznik "Przychody i rozchody" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 493 249,77 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 656 316,77 zł.”;

10) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 493 249,77 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 656 316,77 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

Załączniki (671kB) pdfUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/284/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie na kwotę 137,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 5 521,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu zwrotu zapłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokalu, zmniejszenie na kwotę 15 262,00 zł w związku z wprowadzeniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz nie uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia za ogrzewanie w budynku wspólnoty,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 250,00 zł, w związku wykonaniem ponad plan zwrotu opłaty z ubiegłego roku, dochodu płatnika z tytułu terminowych rozliczeń z urzędem skarbowym i należnych gminie 5% opłaty stanowiącej dochód gminy, zmniejszenie o kwotę 6 301,85 zł w związku z niższym wykonaniem planu,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 7 819,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu podatku od działalności od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, kosztów upomnień, zmniejszenie na kwotę 8 050,00 zł w związku z wprowadzeniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 5 271,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu zwrotów świadczeń zasiłków, wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za pobyt w domu pomocy społecznej, zmniejszenie na kwotę 500,00 zł, w związku z nieuzyskaniem dochodów z tytułu odsetek,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie na kwotę 5 285,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych i stanowiących w części dochody gminy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i karty dużej rodziny,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 9 585,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz otrzymaniem dotacji pismem DB17060/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”, zmniejszenie na kwotę 94 386,00 zł w związku z niższym wykonaniem niż zakładano wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 720 Informatyka przeniesienie na kwotę 133,50 zł w związku z w związku rozliczeniem projektu Infostrada Pomorza i Kujaw,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 3 433,15 zł oraz w ramach działu
na kwotę 648,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS i bieżącym funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie w ramach działu na kwotę 28 512,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi,
- w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 171,00 zł, w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów zasiłków,
- w dziale 855 Rodzina przeniesienie na kwotę 150,00 zł w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów świadczeń wychowawczych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie na kwotę 94 315,08 zł i przeniesienie na kwotę 3 754,15 zł w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno”,
- w planie przychodów dokonano zmniejszenia o kwotę 3 683,23 zł, zmiana ta wynika ze zmiany źródeł finansowania zadania „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej”. Zmniejszono wartość pożyczki i zastąpiono finansowaniem z dochodów gminy.

Powyższe spowodowało zmniejszenie deficytu o kwotę 3 683,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 656 316,77 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 11:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435