Uchwała nr III/23/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 grudnia 2002w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta PakośćNa podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z dnia 1999 r. nr 15 poz 139, nr 41 poz. 412 i nr 111 poz. 1279 z 2000 r.; nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001; nr 5 poz. 42, nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085, nr 115 poz. 1229 i nr 154 poz. 1804 z 2002 r.; nr 25 poz. 253, nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112/

Uchwała nr III/23/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 grudnia 2002


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pakość

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z dnia 1999 r. nr 15 poz 139, nr 41 poz. 412 i nr 111 poz. 1279 z 2000 r.; nr 12 poz. 136, nr 109 poz. 1157 i nr 120 poz. 1268 z 2001; nr 5 poz. 42, nr 14 poz. 124, nr 100 poz. 1085, nr 115 poz. 1229 i nr 154 poz. 1804 z 2002 r.; nr 25 poz. 253, nr 113 poz. 984 i nr 130 poz. 1112/


 Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pakość, w granicach administracyjnych określonych na załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

Przedmiotem planu będzie: przeznaczenie terenów na różne funkcje, określenie zasad zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, wyznaczenie terenów dla realizacji celów publicznych, terenów i obiektów podlegających ochronie, zasad obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, z zachowaniem art. 10 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 § 3

Dopuszcza się etapowe sporządzenie planu.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
         w Pakości
 Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr III/23/2002
Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 20 grudnia 2002 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pakość

                 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pakość będzie stanowił zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Pakość, uchwalonego uchwałą nr XIII/109/91 Rady Miejskiej z dnia 16 listopada 1991 r. /Dz. U.  Województwa Bydgoskiego z 1992 r. nr 2 poz. 34, Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2000 r. nr 89 poz. 732, poz. 733 i poz. 734/.
                Będzie kontynuacją procesów urbanistycznych zachodzących na obszarze miasta. Sporządzony plan będzie między innymi określał:

a)        przeznaczenie i podział terenów na różne funkcje lub różne zasady zagospodarowania,

b)        zasady ochrony środowiska przyrodniczego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury, ładu przestrzennego,

c)        kształtowanie przestrzeni publicznej,

d)        lokalne parametry, wskaźniki i kategorie kształtowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów, gabaryty obiektów, wskaźniki intensywności, itp.,

e)        zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

f)        szczególne warunki zagospodarowania terenów w tym ograniczenia w użytkowaniu i zakazy zabudowy,

g)        zasady modernizacji, przebudowy i rozbudowy istniejącego zainwestowania w tym również budowy i rozbudowy systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej.

 Nowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta będzie również stanowił podstawę do wydawania decyzji w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego poszczególnych terenów, które są niezbędne przy wykonywaniu każdego zamierzenia inwestycyjnego.

 

       Burmistrz
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (20 czerwca 2003, 13:45:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5767