Uchwała nr IX/65/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 30 października 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Uchwała nr IX/65/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji z funduszu celowego w dziale 900 Gospodarka komunalna
  na kwotę 3 000 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna
  na kwotę 3 195 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie
  na kwotę 6 400 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna
  na kwotę 34 031 zł
 • dokonać zwiększenia w planie pozostałych dochodów budżetowych
  na kwotę 112 019 zł
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna
  o kwotę 4 915 zł
 • dokonać zmniejszenia w planie pozostałych dochodów budżetowych
  o kwotę 8 000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych
  na kwotę 48 975 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:
a)§ 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 570 451 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie 10 582 274 zł
 • subwencja w kwocie 4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie 3 920 823 zł

b)§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 415 447 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 997 873 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 417 574 zł

c)§ 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

d)załącznik Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2007-2010”, w tym w 2007r. na kwotę
3 332 401 zł, otrzymuje brzmienie:
„Planowane inwestycje na lata 2007-2010”, w tym w 2007r. na kwotę 3 344 601 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e)załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę  3 635 779 zł
otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 644 979 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f)załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
 
Tadeusz Grupa

Załącznik 1,2,3,4,5 (130kB) pdf

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/65/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności przyjęcia do budżetu Gminy Pakość:

 • dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. akcja „Sprzątanie Świata”, zgodnie z umową Nr 11/2007 z dnia 11 września 2007r. zawartą pomiędzy Gminą Pakość a Powiatem Inowrocławskim,
 • dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 6 400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-50/07 z dnia 18 października 2007r.,
 • dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 11 245 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-48/07 z dnia 11 października 2007r.,
 • dotacji celowej w dziale 750 - Administracja publiczna w kwocie 3 195 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych; w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 22 786 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego oraz zmniejszenie dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4 915 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-49/07 z dnia 11 października 2007r.,
 • dochodów wykonanych powyżej przyjętego planu z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od lokaty środków na rachunkach bankowych, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i przeznaczenie tych środków na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, korekty planu dochodów wykonanych poniżej przyjętego planu w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
 • przeniesienia w planie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, w celu zapewnienia środków na przyszłe wydatki, w związku z pismem Dyrektora Gimnazjum, Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej w Pakości oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu; w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne z przeznaczeniem na utylizację przeterminowanych pakietów przeciwchemicznych oraz wykonaniem toru przeszkód, który jest niezbędny podczas szkolenia pożarniczego; zapewnienia środków na przyszłe wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji boiska całorocznego pokrytego trawą syntetyczną, realizacja tego zadania nastąpi w 2008r.
  i będzie dofinansowana w 70% ze środków Ministerstwa Sportu i PZU w ramach programu „Blisko boisko”; w dziale 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w m.Radłowo, który jest warunkiem otrzymania bezpłatnie w ramach Projektu „Centra kształcenia na odległość we wsiach” sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu oraz mebli biurowych.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 08:13:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2410