Zarządzenie nr 141/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 29 czerwca 2005w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Zarządzenie nr 141/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 czerwca 2005


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XIX/145/04 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w kwocie 2 683,-zł
  • dokonać przeniesień wydatków między paragrafami, na kwotę 54 946,77zł

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

po stronie dochodów 14 452 003 zł
po stronie wydatków 18 509 127 zł
deficyt 4 057 124 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (69kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 141/05
z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok

Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XIX/145/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Zmiany przedmiotowego Zarządzenia wynikają z przyjęcia dotacji celowej w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 oraz kasowego wykonania budżetu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:46:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2671