Uchwała nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pakości

UCHWAŁA NR 4/2018
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 września 2018 r.
 
sprawie sprostowania błędu w potwierdzeniu zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i protokole rejestracji listy kandydatów na radnych
 
Na podstawie art. 433 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 5 regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów,  sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast się, co następuje:
 
 
§ 1  
Dokonuje się sprostowania w potwierdzeniu zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych dla okręgu Nr 3, 10, 12 i 15 w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości, wydanych dla Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, poprzez wykreślenie oznaczenia kandydata nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej popierającej kandydata.
 
§ 2  
Dokonuje się sprostowania w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych dla okręgu Nr 3, 10, 12 i 15 w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości, wydanych dla Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, poprzez wykreślenie oznaczenia kandydata nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej popierającej kandydata.
 
§ 3  
Uchwałę przesyła się niezwłocznie Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy II.
 
§ 4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE  

W związku z dokonaniem przez osobę upoważnioną do dokonania zgłoszenia listy kandydatów korekty na zgłoszeniu listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pakości zarządzonych na dzień 21 października 2018r., polegającej na skreśleniu w pkt 3 dotyczącym załączników i polegającym na zmianie oznaczenia pola dotyczącego pisma właściwego statutowo organu partii politycznej popierającej zgłaszanego kandydata, poprzez zakreślenie pola „nie” a wykreślenie pola „tak”, Miejska Komisja Wyborcza w Pakości wykreśla w potwierdzeniu zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych dla okręgu Nr 3, 10, 12 i 15 wydanych dla Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe oraz w protokole rejestracji listy kandydatów na radnych dla okręgu Nr 3, 10, 12 i 15, wydanych dla Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, oznaczenie kandydata nazwą lub skrótem nazwy partii politycznej popierającej kandydata.   Podpisy członków Komisji:
Mirosław Piotr Gozdera przewodniczący
Karolina Orzechowska zastępca przewod.
Jolanta Kamińska członek
Eleonora Kapczyńska członek
Zofia Kowalska członek
Krzysztof Sucharski członek
Irena Szklarska członek
Katarzyna Truszczyńska członek
Joanna Wienconek członek
 
(pieczęć Komisji)

metryczka


Wytworzył: Mirosław Piotr Gozdera (28 września 2018)
Opublikował: Jacek Malinowski (28 września 2018, 11:47:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 615