Uchwała nr XIX/165/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w PakościNa podstawie art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm1) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) w związku z § 14 ust.3 Statutu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, stanowiącym załącznik do uchwały nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Pom. z 2008 r. Nr 3, poz. 25)

Uchwała nr XIX/165/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


zmieniająca Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Na podstawie art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm1) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) w związku z § 14 ust.3 Statutu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, stanowiącym załącznik do uchwały nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Pom. z 2008 r. Nr 3, poz. 25)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, stanowiącym załącznik do uchwały nr X/75/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury i Turystyki w Pakości (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Pom. z 2008 r. Nr 3, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. W skład Ośrodka wchodzą:

  • Dom Kultury i Turystyki w Pakości,
  • Zaplecze socjalne Stadionu Miejskiego w Pakości.”

2) w § 5 skreśla się pkt 10, 11, 12 i 13,

3) § 5 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;”

4) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§10.1.W Ośrodku zatrudnia się pracowników upowszechniania kultury oraz pracowników administracyjnych i obsługi.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

_______________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1658.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/165/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniającej Statut Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości

Przesłanką dokonania zmian w Statucie Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości jest wydzielenie biblioteki ze struktury organizacyjnej tej instytucji oraz utworzenie Biblioteki Publicznej w Pakości jako odrębnej samorządowej instytucji kultury.

W konsekwencji dotychczasowe zadania Ośrodka w zakresie realizowania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) przejmuje w/w instytucja.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi przede wszystkim art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm) zgodnie z którym instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora oraz § 14 ust. 3 Statutu Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, zgodnie z którym zmiany Statutu mogą być przeprowadzone w trybie właściwym dla jego ustalenia (nadania).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 12:17:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3539