Zarządzenie nr 383/2014 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 3 grudnia 2014w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Zarządzenie nr 383/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami, w terminie do dnia 15 stycznia 2015r.
 
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić dla:
a) należności i zobowiązań z dostawcami i odbiorcami według stanu na dzień 30 listopada 2014r.,
b) pozostałych aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. 
§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:  
  1. Anna Emeschajmer – przewodnicząca
  2. Anna Borowiak
  3. Marlena Fiutakiewicz 
§ 4. Członkowie komisji ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.  

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam komisji inwentaryzacyjnej.
 
§ 6.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 613 oraz z 2014r. poz. 768 i 1100.


 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 383/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 3 grudnia 2014r.
 
w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami  
 
Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów  i doprowadzenie ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność za zarządzenie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe jej przeprowadzenie ponosi kierownik jednostki.  
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2015, 08:56:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922