Uchwała nr II/5/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.2))

Uchwała nr II/5/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w dziale 600 Transport publiczny na kwotę 23 370,00 zł,
 • zmniejszyć środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 207 875,00 zł,
 • dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
  • zwiększeń na kwotę 42 955,00 zł,
  • zmniejszeń o kwotę 139 071,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
  • zwiększeń na kwotę 261 722,00 zł,
  • zmniejszeń o kwotę 608 780,00 zł,
  • przeniesień na kwotę 254 272,50 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 613 515,16 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 29 659 136,16 zł
  a) dochody własne 18 003 392,42 zł,
  b) subwencje 5 829 760,00 zł,
  c) dotacje celowe 5 825 983,74 zł,
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 – 321 908,57 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 954 379,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 511 217,00 zł,
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 327 422,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł,
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”;
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 456 925,16 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 28 332 173,16 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych 21 355 948,55 zł,
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 343 366,71 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 012 581,84 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące 1 086 621,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 267 710,80 zł,
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 326 892,81 zł,
  e) obsługa długu 295 000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 5 124 752,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 124 752,00 zł,
  w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 265 051,00 zł,
  dotacje na zadania majątkowe – 30 000,00 zł,”;
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 156 590,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

4) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 495 258,00 zł otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 124 752,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
6) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów
publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
 • na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 426 208,00 zł,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32 415,00 zł”;
8) § 12 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
  • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
  • na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 426 208,00 zł,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32 415,00 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załącznik nr 1, 1a, 2, 3, 4, 5 (315kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.
UZASADNIENIE
do uchwały nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 1 400,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z najmu i dzierżawy,
 • w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie ona kwotę 23 470,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat a także w związku z podpisanym z Gminą Barcin porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin-Pakość,
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 23 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu opłaty za użytkowanie wieczystego,
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 10,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan wpływów w wysokości 5% opłat za udostępnienie danych osobowych, zmniejszenie o kwotę 59 955,00 zł w związku z niewykonaniem dochodu z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów,
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 26 685,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu wpływów z różnych opłat i podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszenie o kwotę 54 716,00 zł w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego, odsetek i podatku od środków transportowych,
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 5 600,00 zł w związku z otrzymywaniem zwrotu kosztu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Janikowo do przedszkola publicznego,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 5 260,00 zł w związku z otrzymanymi od innych gmin wpłatami z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 5 300,00 zł w związku z otrzymywanymi wpływami z usług, zmniejszenie o kwotę 207 875,00 zł w związku z niepozyskaniem wcześniej zaplanowanych środków,
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wartości zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość” o kwotę 37 310,00 zł,
 • w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na kwotę 111 525,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość” a także zabezpieczeniem środków na usługi, zmniejszenie o kwotę 233 123,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość – Piechcin” na rok następny oraz niższą niż zaplanowano wartością zadania „Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap”, przeniesienie na kwotę 240 000,00 zł w związku z korektą wydatków kwalifikowanych w zadaniu „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej”,
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 1 000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 119 698,00 zł w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami,
 • w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 62 000,00 zł związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami,
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 127 466,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zapewnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, zmniejszenie o kwotę 27 330,00 zł w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami,
 • w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł w związku z niższymi kosztami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 18 851,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15 264,00 zł, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a także koniecznością zwrotu kosztów dzieci z terenu Gminy Pakość uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Barcin,
 • w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 14 272,50 zł do rozdz. 85395 i 85415,
 • w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie na kwotę 272,50 zł w związku z koniecznością zwrotu środków w ramach umowy nr UDA-POKL.07.01-04-016/08-00,
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 2 880,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeniesienie na kwotę 14 000,00 zł w związku z zapewnieniem wkładu własnego gminy w wysokości 20% wypłaconych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 897,00 zł w związku z niższymi kosztami zadania „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość”,
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 68 158,00 zł w związki z niższymi kosztami zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”,
 • w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł wartości zadania „Przebudowa trybuny na Stadionie miejskim w Pakości”,
 • w załączniku „Przychody i rozchody budżetu w 2014r.” zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 66 437,00 zł, w związku z niższą wartością zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś” zaciągnięto pożyczkę w niższej wartości.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2015, 12:11:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 713