Zarządzenie nr 234/09BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 29 lipca 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Zarządzenie nr 234/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 lipca 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i pkt 2 w związku z art. 173 ust. 5  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
  • rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 25 200 zł
  • przyjąć środki  dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 45 132 zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 
2. Po dokonanych zmianach:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości  23 049 115,35 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie                       20 379 672,35 zł,    w tym:
            dochody własne                   11 019 976,00 zł
            subwencja                            5 724 866,00 zł
           dotacje                                3 634 830,35 zł
 
- dochody majątkowe w kwocie                   2 669 443,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości  26 171 684,35 zł
-          wydatki bieżące w kwocie     20 020 660,35 zł, w tym:
wynagrodzenia i pochodne        9 728 919,68 zł,
dotacje                                      836 215,00 zł
obsługa długu                            300 466,00 zł
 
-          wydatki majątkowe w kwocie  6 151 024,00 zł

c)      § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 122 569 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504 zł 
  • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 276 065 zł 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (92kB) pdf
Załącznik nr 2 (100kB) pdf[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 234/09
Burmistrza Pakości
z dnia 29 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności:
  • rozdysponowania rezerwy w wysokości 25 200 zł celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe, w związku z koniecznością opłacenia kosztów zużycia energii na obiektach sportowych oraz naprawy nawierzchni płyty boiska na stadionie miejskim.
  • zwiększenia planu dotacji celowych na 2009 r. zgodnie z pismem nr WFB.I.3011-35/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2009r. w dziale 852 – Pomoc społeczna,
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zgodnie z którym utworzoną w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwą celową i ogólną dysponuje Burmistrz  oraz  art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów  i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 sierpnia 2009, 13:49:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2366