Zarządzenie nr 196/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 września 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 196/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 września 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r. oraz NrXVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów:
a) zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale:
- 801 Oświata i wychowanie w kwocie 409,96 zł,
- 852 Pomoc społeczna w kwocie 64 000,00 zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 335,00 zł,
- 855 Rodzina w kwocie 684 211,00 zł,
b) zmniejszenie planu dotacji w dziale:
- 750 Administracja publiczna o kwotę 15 973,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 733 982,96 zł,
przeniesienie na kwotę 12 188,80 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 47 125 105,92 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 44 735 607,77 zł, w tym:
a) dochody własne 21 525 953,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 15 601 546,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 389 498,15 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 865 209,69 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 49 230 728,89 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 44 321 244,15 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 595 014,52 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 312 589,46 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 282 425,06 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 254,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 248 969,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 4 909 484,74 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 779 484,74 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (896kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o kwotę 15 973,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.67.2020 w związku z rozliczeniem dotacji dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 409,96 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, przeniesienie na kwotę 11 316,80 zł, w związku z rozliczeniem projektu „Nie garb się - nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej” oraz przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 64 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewodą Kujawsko-Pomorską z dnia 28 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 1 335,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewodą Kujawsko-Pomorską z dnia 9 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.63.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, przeniesienie na kwotę 872,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 674 271,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 w rozdz. 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w rozdz. 85502 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w rozdz. 85504 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, zwiększenie o kwotę 9 940,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 października 2020, 14:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175