Zarządzenie nr 266/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 października 2017zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Zarządzenie nr 266/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 października 2017


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/214/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XX/227/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XXII/232/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r., uchwałą Nr XXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r. oraz uchwałą Nr XXIV/248/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 września 2017r., wprowadzić następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie planu dotacji w dziale:
852 Pomoc społeczna na kwotę 76 885,74 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 653,88 zł,
855 Rodzina na kwotę 6 445,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
zwiększenie o kwotę 83 984,62 zł,
przeniesienie na kwotę 71 830,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 37 976 720,84 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 34 945 786,88 zł, w tym:
a) dochody własne 17 808 381,17 zł,
b) subwencje 6 044 090,00 zł,
c) dotacje celowe 11 093 315,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 81 210,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 030 933,96 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 636 135,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 826,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 385 972,96 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 305 934,85 zł."

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 40 748 534,71 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 33 391 203,20 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 977 197,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 079 843,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 897 354,38 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 517 513,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 582 453,81 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64 039,00 zł,
e) obsługa długu 250 000,00 zł,
1. wydatki majątkowe w wysokości 7 357 331,51 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 331 636,51 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 617 563,24 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 25 695,00 zł.”

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 771 813,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 836 933,00 zł, pożyczek w wysokości 660 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 274 880,87 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2017r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszego zarządzenia,

8) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. określono w załącznikach od Nr 1 do Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1537, 1475, 1529 i 1537.

Załączniki (950kB) pdfUZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 266/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 9 października 2017r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2017r., wynika z konieczności:
- zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 73 191,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 9 października 2017r., w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017r,
- zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 4 348,62 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia
9 października 2017r., w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem an dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”,
- zwiększenia w dziale 855 Rodzina na kwotę 6 445,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 3 października 2017r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- przeniesienia w dziale 600 Transport i łączność przeniesienia na kwotę 16 930,00 zł w związku z zabezpieczenie środków na usługi transportowe i „Akcję Zima”,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa przeniesienie na kwotę 21 000,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych w oparciu o wyroki sądowe o eksmisję oraz konieczność uiszczania comiesięcznych opłat na części wspólne w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 20 000,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 13 900,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie „Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość” a także przeniesienie środków w kwocie 86 445,36 zł z zadania „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 9, 284/7 oraz części działek 1/22, 23 111 obręb Łącko, gm. Pakość” na zadanie „Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno”.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017r. Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (13 października 2017, 07:45:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 417