Uchwała nr XXXIX/393/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 13 grudnia 2022w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.3) )

Uchwała nr XXXIX/393/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 13 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.3) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 61 169 481,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 40 865 981,84 zł, w tym:
a) dochody własne 26 600 774,63 zł,
b) subwencje 9 151 715,00 zł,
c) dotacje celowe 5 113 492,21 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2 773,21 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 20 303 500,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 19 473 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 68 394 147,88 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 252 688,00 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 34 062 003,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 790 167,75 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 271 835,64 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 440 200,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 406 429,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 143 055,61 zł,
e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 25 141 459,88 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 073 459,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 224 666,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 4 670 666,04 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 160 152,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 935 486,44 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na 2023r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 331 719,34 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 93 500,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 106 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 188 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 179 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 760 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 760 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (10245kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2023 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym i ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym oraz określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej Gminy Pakość na 2023 rok. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokości 1 760 000,00 zł.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 grudnia 2022, 07:46:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59