Uchwała nr XXVII/254/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2))

Uchwała nr XXVII/254/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013r. poz. 814) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 43,50 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/254/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2014 rok.


Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem ustalenia wysokości 1 dt. żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2014 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, z późn. zm.) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urządu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013r. poz. 814) cena ta wynosi 69,28 zł za 1 dt.
Ogłoszona średnia cena skupu żyta na rok 2014 w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego, w związku z powyższym Rada Miejska w Pakości-korzystając z uprawnień wynikającychz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, z późn. zm.)-obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 43,50 zł za 1 dt.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2014, 08:40:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1377