Zarządzenie nr 194/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 września 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 194/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 września 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r. oraz Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów:
a) zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale:
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 11 118,00 zł,
- 855 Rodzina w kwocie 22 817,00 zł,
b) zmniejszenie środków dotacji w dziale 855 Rodzina o kwotę 5 631,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 28 304,00 zł,
przeniesienie na kwotę 8 357,51 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 331 199,10 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 43 976 182,24 zł, w tym:
a) dochody własne 21 619 874,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 14 748 200,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 355 016,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 6 004 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 334 461,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 482 912,47 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 43 616 138,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 608 501,99 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 375 490,73 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 233 011,26 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 793 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 536 858,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 123,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 866 773,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 736 773,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (860kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 390,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz wykonanie badań okresowych pracowników Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o kwotę 11 118,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 22 817,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmniejszenie o kwotę 5 631,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.I.3120.3.62.2020 z dnia 2 września 2020r.,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 7 967,51 zł, w związku z rozliczeniem projektu "Nie garb się - nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Pakość poprzez organizację zajęć rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej".
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 września 2020, 13:44:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179