Zarządzenie nr 84/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 września 2019w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 84/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 września 2019


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, z późn. zm.[1]) w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2020r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pakość, kierowników Referatów Urzędu Miejskiego w Pakości do złożenia materiałów planistycznych do 30 września 2019r.

§   3.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (106kB) pdf
   
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019r. poz. 1309, 1571 i 1696.
 
 
   
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 84/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 10 września 2019r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2020 rok
 
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2020 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.
 
Burmistrz Pakości  
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 września 2019, 15:03:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 357