Uchwała nr XXIX/293/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.[1]) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.[2]), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Uchwała nr XXIX/293/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.[1]) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.[2]), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (3512kB) pdf  
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Tomasz Oset

[1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834
[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1718
 

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, w celu realizacji polityki ochrony środowiska.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm). Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie gminy, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują m. in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 15 ww. ustawy do właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
W myśl art. 18 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, gminny program ochrony środowiska uchwala rada gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo ochrony środowiska, wystąpiono o zaopiniowanie projektu programu do organu wykonawczego powiatu. Uchwałą nr 770/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego zaopiniował pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
Projekt Programu został również poddany konsultacjom społecznym oraz pozytywnie opiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko programu, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z poźn. zm.).
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, został opracowany w celu realizacji polityki ochrony środowiska, zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
Celem programu jest wspomaganie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochrona i rozwój jego walorów oraz racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.
Dokument zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska na terenie gminy Pakość, przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska.
Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie zostaną zrealizowane na terenie gminy Pakość.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 10:16:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73