Uchwała nr XXI/199/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)

Uchwała nr XXI/199/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r., Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r., Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2020r., Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 października 2020r. oraz Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- przyjęcie środków dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 40 000,00 zł,
- przyjęcie środków rezerwy subwencji ogólnej w dziale 758 Różne rozliczenia na kwotę 73 204,00 zł,
- przyjęcie środków dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 12 500,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 135 868,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów o kwotę 309 072,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 52 500,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 128 451,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 50 319 129,51 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 46 586 888,98 zł, w tym:
a) dochody własne 21 380 249,00 zł,
b) subwencje 7 733 553,00 zł,
c) dotacje celowe 17 473 086,98 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 732 240,53 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 495 968,46 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 3 207 952,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 542 974,87 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 52 424 752,48 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 46 172 935,76 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 874 823,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 292 177,06 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 582 646,06 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 799 664,40 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 920 442,54 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 605,70 zł,
e) obsługa długu 259 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 251 816,72 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 145 227,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 339 646,69 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 106 589,60 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 105 622,97 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1 952 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 151 713,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 909,60 zł,

6) załącznik „Wydatki inwestycyjne w 2020r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

7) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) § 13 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”;

9) wprowadza się § 14 uchwały w brzmieniu:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 952 000,00 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 048 000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (7946kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku wojewódzkim.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, zwiększenie na kwotę 208,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów za wydanie zezwoleń i wypisów na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie na kwotę 1 078,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu odsetek, zmniejszenie na kwotę 120 000,00 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu dzierżawy mienia gminnego,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 1 304,00 zł, w związku z wyższym niż przyjęto wykonaniem planu, zmniejszenie na kwotę 4 033,00 zł, założona refundacja wynagrodzenia robót publicznych wpłynęła w grudniu 2019r.,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł, otrzymano środki na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych i aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr DFS-III.7211.893.2020 z dnia 10 grudnia 2020r.,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie na kwotę 119 667,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetek, opłaty za zajęcie pasa, zmniejszenie na kwotę 125 039,00 zł, w związku z niższym wykonaniem niż zakładano wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości, rolnego od osób fizycznych,
- w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie na kwotę 73 204,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r., środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie na kwotę 6 826,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodów za wychowanie przedszkolne,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 12 500,00 zł, w związku z otrzymaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości dotacją Nr 287/PZ/2020 przyznaną na podstawie uchwały Zarządu Fundacji PZU nr ZF/1197/2020 z dnia 9 września 2020r. z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 2 821,00 zł, w związku z wykonaniem ponad planu dochodu gminy z funduszu alimentacyjnego,
- w dziale 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, zwiększenie na kwotę 3 964,00 zł, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu opłat za przystanki i sprzedaż usług, zmniejszenie na kwotę 60 000,00 zł, w związku z niższą zapłatą przez Gminę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opłat zmiennych za usługi wodne i tym samym niższym zwrotem przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o.,

oraz wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 23 410,40 zł do działu 926, zaplanowana dotacja dla Powiatu Inowrocławskiego nie zostanie przekazana,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 6 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia zorganizowanych prac interwencyjnych i opłaty za usługi telefoniczne,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 40 000,00 zł oraz przeniesienie z działu 900 kwoty 2 000,00 zł, wkład gminy oraz środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup ubrań specjalnych i aparatów powietrznych,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, zmniejszenie na kwotę 100 000,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 86 081,00 zł, w związku z zapłatą niższych odsetek od kredytów niż planowano oraz zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji dla wydatków związanych z kosztami emisji obligacji,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie do działu 854 kwoty 10 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji do niepublicznego przedszkola oraz przeniesienie w ramach działu na kwotę 960,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 12 500,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu pt. „Twórczość Osób Niepełnosprawnych – TON”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie kwoty 10 000,00 zł, w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla dotacji do niepublicznego przedszkola,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł do działu 754,
- w dziale 926 Kultura fizyczna, przeniesienie z dz. 600 kwoty 23 410,40 zł, dla zadania „Przebudowa boiska sportowego na wielofunkcyjne oraz siłowni zewnętrznej w Kościelcu”,
- ponadto skorygowano źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, zastąpiono finansowanie z dochodów własnych na środki z tytułu emisji obligacji.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu oraz długu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 12:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180