Uchwała nr III/11/2010Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3) )

Uchwała nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3) )


uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 27 576 466,00 zł ,
w tym: 
 1. dochody bieżące w kwocie 22 988 333,00 zł 
  a) dochody własne - 14 012 618,00 zł 
  b) subwencje - 5 239 670,00 zł 
  c) dotacje celowe - 3 736 045,00 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 4 588 133,00 zł 
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 3 967 299,00 zł  w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - 3 967 299,00 zł 
  b) dochody ze sprzedaży majątku - 620 834,00 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 31 114 132,00 zł ,
w tym: 
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 346 749,00 zł 
  a) wydatki jednostek budżetowych - 16 691 599,00 zł 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 976 230,92 zł 
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 715 368,08 zł 
  b) dotacje na zadania bieżące - 938 505,00 zł 
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 267 985,00 zł 
  d) obsługa długu - 448 660,00 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości - 8 767 383,00 zł 
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 8 767 383,00 zł  w tym: 
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 6 103 537,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 537 666,00 zł , który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 
 • zaciąganych kredytów w kwocie - 3 537 666,00 zł 
§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 745 805,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 208 139,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na: 3 537 666,00 zł
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, - 441 604,00 zł 
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2 208 139,00 zł 
§ 6. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2011, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 140 052,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 
 1. ogólną w wysokości 42 086,00 zł , 
 2. celową w wysokości 54 800,00 zł , z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 147 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 136 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do: 
a) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł
 • sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na: 3 537 666,00 zł
  • wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 441 604,00 zł
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 2 208 139,00 zł
b) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia, 
c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.     

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

Załącznik nr 1 (179kB) pdf
Załącznik nr 1a (145kB) pdf
Załącznik nr 2 (351kB) pdf
Załącznik nr 3 (136kB) pdf
Załącznik nr 4 (119kB) pdf
Załącznik nr 5 (125kB) pdf
Załącznik nr 6 (122kB) pdf
Załącznik nr 7 (106kB) pdf
Załącznik nr 8 (97kB) pdf
Załącznik nr 9 (151kB) pdf
Załącznik nr 10 (125kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 226, poz. 1475.  3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.Uzasadnienie
do uchwały Nr III/11/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok 

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2011 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)     

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 08:36:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2219