Uchwała nr XXVII/286/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

Uchwała nr XXVII/286/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 38 245 523,89 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 35 188 048,00 zł, w tym:
a) dochody własne 19 017 462,00 zł,
b) subwencje 6 274 403,00 zł,
c) dotacje celowe 9 896 183,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 057 475,89 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 437 475,89 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 437 475,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 41 455 029,22 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 34 184 210,91 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 22 277 881,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 912 688,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 365 193,91 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 147 989,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 13 440,00 zł,
e) obsługa długu 365 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 270 818,31 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 222 818,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 172 025,22 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 48 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 3 209 505,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 909 505,33 zł i pożyczek w wysokości 300 000,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 975 713,77 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 766 208,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 209 505,33 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł.

§ 6. Planowane zadania inwestycyjne na 2018r. określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 227 150,44 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 171 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 209 505,33 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

Załączniki (2637kB) pdfUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/286/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2018 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 11:44:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604