Uchwała nr XXVII/253/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2013w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2))

Uchwała nr XXVII/253/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.1)) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży:
 1. na targowisku miejskim „ Mój Rynek” w Pakości:
  a) ze stoisk oznaczonych: nr 1-6 i 31-36 Sekcja A - 25,00 zł;
  b) ze stoisk oznaczonych: nr 7-12 Sekcja A - 35,00 zł;
  c) ze stoisk oznaczonych nr 13-24 Sekcja B - 25,00 zł;
  d) z ręki, kosza, skrzynki, ze stoisk nr 25-30 - 12,00 zł.
 2. w miejscach poza targowiskiem miejskim na terenie miasta Pakości - 382,31 zł;
 3. przy cmentarzu parafialnym przy sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy, świerku w okresie od 25 października do 2 listopada - 30,00 zł,
 4. na terenie miasta Pakości przy sprzedaży choinek, ozdób choinkowych, świerku, fajerwerków w okresie od 15 do 31 grudnia - 30,00 zł;
 5. na terenie miasta i gminy w czasie organizowanych imprez okolicznościowych, na jarmarkach, kiermaszach - 30,00 zł.
§ 2. 1. Opłata targowa jest opłatą dzienną.

2. Uiszczona dzienna opłata targowa uprawnia do sprzedaży wyłącznie w miejscu, gdzie opłatę
pobrano.

3. Terminem płatności dziennej opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta wyznacza się Pana Marcina Dąbrowskiego.

3. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 % od zainkasowanej opłaty.

§ 4. Inkasent wpłaca do kasy urzędu pełną kwotę pobranej opłaty targowej i rozlicza się z pobranych druków ścisłego zarachowania:
 • do dnia 17 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 1-go do 15-go każdego miesiąca,
 • do dnia 2 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 16-go do końca poprzedniego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/253/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej poboru oraz terminów płatności, od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Stawka opłaty targowej mieści się w granicach stawki ogłoszonej w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania, poboru, termin płatności i wysokość stawek opłaty targowej oraz może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2014, 08:55:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1470