Uchwała nr XII/84/2011RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Uchwała nr XII/84/2011
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ), art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/260/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4 302 394,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100), w dwóch transzach:
a) w 2011 roku w wysokości 2 024 785,26 zł
b) w 2012 roku w wysokości 2 277 608,74 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz GrupaUZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu uchwalonego na 2011 rok i prognozowanego na lata następne, w części dotyczącej  zapewnienia źródeł finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonuje się zmian w kwocie 351 509,74 zł poprzez zmniejszenie transzy kredytu w 2011r. i zwiększenie w 2012r.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwnych podjęciu uchwały było 0 radnych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 stycznia 2012, 14:55:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2204