Zarządzenie nr 352/2014BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 18 sierpnia 2014zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zarządzenie nr 352/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 sierpnia 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 219 700,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 219 700,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 54 000,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 32 554 263,89 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 28 175 766,89 zł
  a) dochody własne 17 318 606,42 zł,
  b) subwencje 5 829 760,00 zł, 
  c) dotacje celowe 5 027 400,47 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 300 530,57 zł,    
 2.  dochody majątkowe w kwocie 4 378 497,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 675 297,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł   
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 653 200,00 zł,
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2014 rok w wysokości 33 046 908,89 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 546 150,89 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 174 264,15 zł,          
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 535 391,26 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 638 872,89 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące  1 174 121,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 536 145,43 zł,  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  326 620,31 zł,
  e) obsługa długu  335 000,00 zł, 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  5 500 758,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500 758,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 788 911,00 zł,
  dotacje na zadania majątkowe – 60 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
3) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 492 645,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie;
 
4) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
                                      
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (131kB) pdf
Załącznik nr 1a (111kB) pdf
Załącznik nr 2 (163kB) pdf
Załącznik nr 3 (83kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 911.

   
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 352/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 18 sierpnia 2014r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2014r. wynika z:
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 218 100,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.41.2014/19 z dnia 31 lipca 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rezerwa celowa cz.83, poz.27 ustawy budżetowej na 2014r., 
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 1 600,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2014 z dnia 5 sierpnia 2014r. w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dot. Realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część II za okres styczeń – lipiec 2014r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn.zm.), 
 • przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 30 000,00 zł, z  przeznaczeniem na zakup materiałów do prawidłowego utrzymania dróg gminnych (kamień wapienny, piasek), 
 • przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników, 
 • przeniesienie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb związanych z ochroną przeciwpożarową, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów z przeznaczeniem na remont w budynku Gimnazjum w Pakości, 
 • przeniesienie w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 1 000,00 zł, 
 • przeniesienie w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 6 500,00 zł, w związku z rozliczeniem wypoczynku letniego w Szkole Podstawowej w Pakości. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 września 2014, 08:50:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1261