Uchwała nr XXVI/280/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówNa podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu

Uchwała nr XXVI/280/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/157/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się każdą zebraną ilość odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, według podziału na następujące frakcje:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
4) zużyte opony;
5) odpady zielone;
6) papier;
7) szkło;
8) metale;
9) tworzywa sztuczne;
10) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
11) opakowania wielomateriałowe;
12) popiół (cały rok)”;

2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 3. Ustala się, iż odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z punktów selektywnego zbierania (mini PSZOK-i), zlokalizowanych w m. Pakość, Gorzany, Dziarnowo, Jankowo, Kościelec, Ludkowo, Ludwiniec, Łącko, Mielno, Rycerzewo, Rycerzewko, Węgierce, Wielowieś, Wojdal:
1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe”;

3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. Ustala się, iż odbiera się każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszczącym się w m. Giebnia, gm. Pakość:
1) przeterminowane leki i chemikalia;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
5) zużyte opony;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
7) odpady zielone;
8) papier;
9) szkło;
10) metale;
11) tworzywa sztuczne;
12) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
13) opakowania wielomateriałowe;
14) popiół”;

4) § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:
„3) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt 5-12 bezpośrednio z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz w miesiącu, z wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych, które odbierane będą:
a) z budynków wielolokalowych – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
b) z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
4) odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt 2-4, bezpośrednio z terenu nieruchomości, odbywać się będzie raz na dwa miesiące, pod warunkiem zgłoszenia konieczności wywozu przed wyznaczonym dniem, określonym w harmonogramie”;

5) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 7. 1. Odpady komunalne selektywnie zbierane, odbierane bezpośrednio z nieruchomości gromadzone muszą być w workach (właściwych dla rodzaju odpadów) bądź w standardowych pojemnikach (120 l, 240 l), w następujący sposób:
1) frakcja odpadów papieru, w skład której wchodzą odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe w tektury, zbierana jest w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”,
2) frakcja odpadów szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierana jest w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”,
3) frakcje odpadów metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbierane są w workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
4) frakcje odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych, zbierane są w workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”,
5) popiół zbierany jest w pojemnikach oznaczonych napisem „POPIÓŁ””.
2. Odpady zebrane selektywnie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-7, 12, właściciele
nieruchomości zagospodarowują w następujący sposób:
1) przeterminowane leki i chemikalia – samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych lub dodatkowo przeterminowane leki do punktu zbiórki przeterminowanych leków,
2) zużyte baterie i akumulatory – samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub dodatkowo zużyte baterie do punktu zbiórki baterii,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zgłaszają konieczność wywozu przedsiębiorcy, z którym Gmina podpisze stosowną umowę, przed wyznaczonym dniem, określonym w ustalonym harmonogramie,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zgłaszają konieczność wywozu przedsiębiorcy, z którym Gmina podpisze stosowną umowę, przed wyznaczonym dniem, określonym w ustalonym harmonogramie,
5) zużyte opony – samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zgłaszają konieczność wywozu przedsiębiorcy, z którym Gmina podpisze stosowną umowę, przed wyznaczonym dniem, określonym w ustalonym harmonogramie,
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone – udostępniają pojemniki z odpadami w dniu odbioru określonym w ustalonym harmonogramie, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub gromadzą w przydomowych kompostownikach.
7) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne posegregowane poprzez oddzielne gromadzenie gruzu, styropianu, papy, stolarki budowlanej, itp. – samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy JoachimiakUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/280/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), stanowiącego akt wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Ww. rozporządzenie nakłada na gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na minimum pięć frakcji odpadów oraz stosowania odpowiedniej kolorystyki pojemników i worków dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie. Powyższe ma na celu jednolicenie zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie kraju.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 6r ust. 3 - 3d ww. ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Projekt uchwały zgodnie z art. 6r ust. 3c ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu do zaopiniowania w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Postanowieniem z dnia 14 listopada 2017 r., znak N.HK-524-6/17 projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2017, 07:54:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 476