Uchwała nr II/11/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 6 grudnia 2018w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.[1])

Uchwała nr II/11/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Powołać stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie:  
  1. p. Augustyn Mariusz,
  2. p. Białecka Barbara,
  3. p. Jagodzińska Danuta,
  4. p. Joachimiak Jerzy,
  5. p. Oset Tomasz. 
§ 2. Przedmiot działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  określony został w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432.  
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr II/11/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia  2018 r.
 
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
   
Zgodnie z art. 18b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, a więc przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab  

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2018, 07:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 351