Uchwała nr XVIII/159/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 października 2008zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1 )

Uchwała nr XVIII/159/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 października 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1 )


uchwala się, co następuje:

§  1. W uchwale nr V/34/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2007r. w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”, wprowadzić zmianę w pkt 15 załącznika do uchwały w części „Układ komunikacyjny”, polegającą na uaktualnieniu zakresu finansowego planowanej inwestycji pn. „Budowa obwodnicy – przebudowa ulic: Cmentarna, Mikołaja, Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255”, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974, oraz Nr 173, poz. 1218.

Załącznik (48kB) pdf

UZASADNIENIE  
do uchwały nr XVIII/159/08
Rady Miejskiej  w  Pakości 
z dnia 23 października 2008 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013”.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Pakość na lata 2007-2013 obrazuje zamierzenia inwestycyjne we wszystkich istotnych sferach działalności gminy. Z uwagi na fakt, iż WPI nie ma charakteru stałego, zasadnym jest wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym i finansowym.

W związku z powyższym w celu dokonania aktualizacji, co do realizacji planowanych zadań oraz ich zakresu rzeczowego i finansowego, zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały, wynikająca z konieczności uaktualnienia zakresu finansowego inwestycji, polegającej na przebudowie ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości, łączących drogi wojewódzkie nr 251 i 255, zawartego w wykazie projektów kluczowych ujętych w indykatywnym planie inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w którym wskazuje się, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie programów gospodarczych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2008, 13:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2720