Zarządzenie nr 263/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 18 listopada 2009w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 263/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 18 listopada 2009


w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na  podstawie art. 185 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:
 
§ 1.  Przekazać jednostkom budżetowym informację o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, w szczegółowości dział, rozdział, paragraf:
 1. Gimnazjum w Pakości,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
 2. Szkoła Podstawowa w Pakości,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia, 
 3. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia, 
 4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do niniejszego zarządzenia, 
 5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 9 i Nr 10 do niniejszego zarządzenia, 
 6. Urząd Miejski w Pakości,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 11 i Nr 12 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Kierownicy wymienionych w § 1 jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowo-rzeczowych w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.
 
§ 3. Projekty planów finansowo-rzeczowych należy przekazać Burmistrzowi Pakości w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 1.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (94kB) pdf
Załącznik nr 2 (129kB) pdf
Załącznik nr 3 (93kB) pdf
Załącznik nr 4 (139kB) pdf
Załącznik nr 5 (93kB) pdf
Załącznik nr 6 (126kB) pdf
Załącznik nr 7 (90kB) pdf
Załącznik nr 8 (107kB) pdf
Załącznik nr 9 (93kB) pdf
Załącznik nr 10 (132kB) pdf
Załącznik nr 11 (157kB) pdf
Załącznik nr 12 (236kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 263/09
Burmistrza Pakości
z dnia 18 listopada 2009r.
 
w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 185 ust.1 oraz ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104  z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, w ciągu 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 listopada 2009, 14:27:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2499