Zarządzenie nr 342/10 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 27 sierpnia 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 342/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 sierpnia 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z póżn.zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 66 005,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
  • zwiększeń na kwotę 66 005,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 22 800,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 28 884 129,37 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 145 502,37 zł,
  a) dochody własne 14 203 172,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 3 916 546,37 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 5 738 627,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 335 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 402 902,00 zł” 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 37 276 795,37 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 21 683 667,37 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 403 799,65 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 795 988,14 zł            
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 607 811,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 084 477,72 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 154 787,00 zł   
 2. wydatki majątkowe w wysokości 15 593 128,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 593 128,00 zł                 
  w tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,  10 621 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 8 392 666,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie  5 152 978,00 zł    
 • pożyczek w kwocie 760 000,00 zł      
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 479 688,00 zł 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1 oraz 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (89kB) pdf  
Załącznik nr 2 (102kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020.  
   
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 342/10
Burmistrza Pakości
z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe w Urzędzie Miejskim w Pakości, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 2 800,00 zł, w związku koniecznością wymiany glazury na podłodze w kuchni przedszkolnej oraz części glazury w innych pomieszczeniach w Przedszkolu Miejskim w Pakości, 
 • zwiększenie planu w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 66 005,00 zł, zgodnie  z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-88/10 z dnia 17 sierpnia 2010r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.27 ustawy budżetowej na 2010r. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 września 2010, 14:55:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2376