Uchwała nr X/80/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Uchwała nr X/80/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG
  na kwotę 90 562 zł
 • dokonać zwiększenia w planie pozostałych dochodów budżetowych
  na kwotę 234 267 zł
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 851 – Ochrona zdrowia
  o kwotę 100 zł
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna
  o kwotę 152 285 zł
 • dokonać zmniejszenia w planie pozostałych dochodów budżetowych
  o kwotę 210 777 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych
  na kwotę 17 900 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:
a)§ 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 615 591 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie 10 696 326 zł
 • subwencja w kwocie 4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie 3 851 911 zł

b)§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 346 535 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 922 861 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 423 674 zł

c)§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 730 944 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 716 188 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 464 756 zł

d)załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę  3 644 979 zł
otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 681 079 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e)załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2007r.”, w tym:

 • Przychody 3 265 864 zł
 • Rozchody    420 868 zł

otrzymuje brzmienie:
„Przychody i rozchody budżetu w 2007r.”, w tym:

 • Przychody 3 175 302 zł
 • Rozchody     444 358 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f)załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

g)Załącznik Nr 11 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”, w tym:

 • Stan środków na początek roku 485 046 zł
 • Przychody 400 000 zł
 • Wydatki 258 405 zł 
 • Stan środków na koniec roku 626 641 zł 

otrzymuje brzmienie:
„Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, w tym:

 • Stan środków na początek roku 485 046 zł
 • Przychody 400 000 zł
 • Wydatki 288 405 zł 
 • Stan środków na koniec roku 596 641 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h)załącznik Nr 12 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

i)§ 10 uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

a)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
b)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 266 188 zł
c)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 444 358 zł”

j)§ 11 pkt 3 Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm. otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
3) spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów w kwocie 444 358 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa

Załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7 (150kB) pdf

UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/80/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2007r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

 • przyjęcia środków Mechanizmu Finansowego EOG w wysokości 90 562 zł zgodnie z umową finansową Nr PL0142/E1/1.3/004/07, otrzymana zaliczka zostanie przeznaczona na dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”; w związku z czym planowany kredyt na sfinansowanie ww. zadania zostanie zaciągnięty w niższej wysokości i tym samym deficyt ulegnie zmniejszeniu, 
 • zwiększenia w planie rozchodów budżetu w 2007r. planowanych spłat pożyczek o kwotę 23 490 zł; wcześniejsza spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zaciągniętej na zadanie „Budowa przepompowni ścieków przy ul. Jankowskiej oraz budowa kolektora ściekowego wraz z przyłączami w ul. Lipowej w Pakości”, pozwoli na ubieganie się jeszcze w tym roku o umorzenie pożyczki w wysokości 211 381,99 zł; warunkiem złożenia wniosku o umorzenie pożyczki jest jej spłata w wysokości co najmniej 70%,
 • zwiększenia dochodów wykonanych powyżej przyjętego planu z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek od lokaty środków na rachunkach bankowych, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od posiadania psów, wpłaty 50% wartości zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych; a także korekty planu dochodów budżetowych wykonanych poniżej przyjętego planu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych a także rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 • zmniejszenia dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 100 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-58/07 z dnia 14 listopada 2007r. oraz dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 152 285 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-62/07 z dnia 15 listopada 2007r.,
 • przeniesienia w planie wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami, w celu zapewnienia środków na przyszłe wydatki, w związku z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości z przeznaczeniem na zakup środków czystości, farby oraz artykułów biurowych a także pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości z przeznaczeniem na zakup komputera oraz modernizacji centrali telefonicznej,
 • zwiększenia w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na realizację zadania „Uzupełnienie sieci wodociągowej w ul.Cmentarnej w Pakości wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych”.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 09:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2435