Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pakość na lata 2008-2011


Pakość, dnia 28 stycznia 2009 r.

N/znak: KIO 7610 – 2-1/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 stycznia 2009r. przystąpiono do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pakość na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r, Nr25 poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2007r., Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

Zgodnie z cytowanymi wyżej artykułami w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia niniejszej informacji można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące opracowywanego dokumentu w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu od godz. 800 – 1200. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: achelminiak@pakosc.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Osoba prowadząca: Agnieszka Chełminiak

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (29 stycznia 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (29 stycznia 2009, 08:07:09)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (1 lutego 2009, 17:02:49)
Zmieniono: Przeniesienie informacji do dedykowanego katalogu informacji o środowisku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3468