Zarządzenie nr 4/10 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 8 grudnia 2010w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Zarządzenie nr 4/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 grudnia 2010


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm.[1]), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.[2]) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
  • przeniesień na kwotę 134 616,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)  § 1 pozostaje bez zmian:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 29 745 428,04 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 642 887,04 zł,
  a) dochody własne 14 298 232,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 4 318 871,04 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 102 541,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 661 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 440 816,00 zł” 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 37 050 164,04 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 203 558,04 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 620 592,29 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 459 923,78 zł             
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 160 668,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 344 572,08 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł   
 2. wydatki majątkowe w wysokości  14 846 606,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 846 606,00 zł                 
  w tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, 9 021 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
c) Deficyt budżetu w kwocie 7 304 736,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 4 759 048,00 zł    
  pożyczek w kwocie 392 000,00 zł      
  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 153 688,00 zł  
d)   załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok określono w załączniku Nr 1 oraz 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (182kB) pdf
Załącznik nr 2 (168kB) pdf
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 4/10
Burmistrza Pakości
z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2010 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2010r. wynika z konieczności wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:
 • przeniesienie w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 1 336,00 zł, w związku z koniecznością zapłacenia odpisu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego dla Izby Rolniczej za 2010 rok, 
 • przeniesienie w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 34 200,00 zł, w związku z koniecznością zakupu kruszywa w celu utwardzenia dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pakość, 
 • przeniesienie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 33 000,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia wydatków związanych z wpłatami za media na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Pakość oraz z zarządzaniem nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego, 
 • przeniesienie w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 26 700,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, 
 • przeniesienie w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 1 832,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości z przeznaczeniem na szkolenia dla Rady Pedagogicznej,  Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu nauczycieli na szkolenia oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, 
 • przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 32 048,00 zł, zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, organizację „akcji gwiazdkowej” oraz związane z bieżącą działalnością jednostki, 
 • przeniesienie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa na kwotę 1 000,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia kosztów usługi podnośnikiem koszowym, 
 • przeniesienie w dziale 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 2 500,00 zł, w związku z koniecznością wykonania wymiany okien w świetlicy wiejskiej, 
 • przeniesienie w dziale 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 2 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu sprzętu sportowego na kompleks sportowy Orlik. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2010, 16:02:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2130