Zarządzenie nr 271/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 października 2017w sprawie w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2017r.

Zarządzenie nr 271/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 października 2017


w sprawie w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2017r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2017r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik (48kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1537 i 1529.  
 
   
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 271/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 24 października 2017r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2017r.
   
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 października 2017, 11:45:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 405