Zarządzenie nr 142/2016Burmistrza Pakościz dnia 29 lipca 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

Zarządzenie nr 142/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 29 lipca 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn.zm, wprowadzić następujące zmiany:
1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie o środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 97 991,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
a) zwiększenie o kwotę 97 991,00 zł,
b) przeniesienie na kwotę 85 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 32 753 549,27 w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 31 489 712,27 zł
a) dochody własne 17 752 094,04 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 7 450 324,23 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 263 837,00 zł
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”;
c) dotacje celowe na inwestycje 534 637,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 428 667,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 33 822 119,27 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 30 287 470,23 zł:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 982 067,62 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 893 408,48 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 088 659,14 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 479 560,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 382 061,61 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 41 681,00 zł,
e) obsługa długu 402 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 3 534 649,04 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 504 649,04 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 674 421,00 zł
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 30 000,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 068 570,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (421kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013r. poz. 938 i 1646;z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890 oraz z 2016r. poz.195.


UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 142/2016
Burmistrza Pakości
z 29 lipca 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. jest konsekwencją zwiększenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.49.2016/19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 55 809,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2014r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015r. poz.163 z późn.zm.) oraz o kwotę 42 157,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Ponadto Wojewoda dokonał zmiany źródła finansowania dotacji przyznanej decyzją Nr WFB.I.3120.3.46.2016.
Przeniesiono również plan dla wydatków w dz.600 – Transport i łączność, w celu zabezpieczenia
środków na pokrycie kosztów usług transportowych i usług ładowarką oraz z uwagi na konieczności zakupu większej ilości narzędzie niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zakupu odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej dokonano przeniesienia w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 sierpnia 2016, 16:03:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494