Zarządzenie nr 55/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 17 września 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Zarządzenie nr 55/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 17 września 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801–Oświata i wychowanie na kwotę 25 000 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852–Pomoc społeczna na kwotę 4 564 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 69 460 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 375 295 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie  10 478 255 zł
 • subwencja w kwocie            4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie                3 829 686 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 220 291 zł

 • wydatki bieżące w kwocie     17 811 917 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie  3 408 374 zł

c)      § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok określono w załączniku Nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1,2 (41kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 55/07
Burmistrza Pakości
z dnia 17 września 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2007r. wynika z konieczności przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (II transza), w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 4 564 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2007, zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3011-42/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2007r.; dokonania przeniesień w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:46:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2560