Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 grudnia 2010zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. [3]) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.[4])

Uchwała nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. [3]) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124, z późn. zm.[4])


uchwala się,  co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/247/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Pakość na 2010 rok z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
 • dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych na kwotę 363 503,00 zł 
 • dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetowych na kwotę 315 026,00 zł 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 48 477,00 zł 
  • zmniejszeń o kwotę 1 300 000,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 74 328 ,00 zł 
2. Po dokonanych zmianach:

a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2010 rok w wysokości 29 811 225,04 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 23 708 684,04 zł,
  a) dochody własne 14 346 709,00 zł
  b) subwencje 5 025 784,00 zł
  c) dotacje celowe 4 336 191,04 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 102 541,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 5 661 725,00 zł
  w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 4 912 725,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 439 355,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 1 461,00 zł ”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2010 rok w wysokości 35 815 961,04 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 22 288 384,04 zł, 
  a) wydatki jednostek budżetowych 16 687 838,29 zł
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 458 923,78 zł               
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 228 914,51 zł
  b) dotacje na zadania bieżące 926 966,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 362 152,08 zł
  d) obsługa długu 113 637,00 zł
  e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 197 790,67 zł   
 2. wydatki majątkowe w wysokości 13 527 577,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 527 577,00 zł  w tym na:
  programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,  9 021 212,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
c) Deficyt budżetu w kwocie 6 004 736,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 •  kredytów w kwocie 3 459 048,00 zł    
 • pożyczek w kwocie 392 000,00 zł      
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 153 688,00 zł   
d) załącznik  „Zadania inwestycyjne w 2010r.” na kwotę 14 846 606,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2010r.” na kwotę 13 527 577,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik „Planowane inwestycje na lata 2010-2013” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

f) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

g) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

h) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
i) załącznik „Prognoza  kwoty  długu  i  spłat  na  rok 2010  i  lata  następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

j) załącznik „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Pakość na 2010r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
 
Tadeusz Grupa
Załącznik nr 1 (154kB) pdf
Załącznik nr 1a (150kB) pdf
Załącznik nr 2 (149kB) pdf
Załącznik nr 3 (148kB) pdf
Załącznik nr 4 (112kB) pdf
Załącznik nr 5 (136kB) pdf
Załącznik nr 6 (128kB) pdf
Załącznik nr 7 (97kB) pdf
Załącznik nr 8 (110kB) pdf
Załącznik nr 9 (163kB) pdf
  
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666, Nr 157,  poz. 1244 i Nr 161, poz. 1277.
[4] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz.1706 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108 poz. 685, 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.


 
 
UZASADNIENIE
do uchwały III/12/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2010r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  zwiększenie na kwotę 79,00 zł w związku wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z z tytułu dzierżawy, 
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 11 433,00 zł w związku wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu dzierżawy, wpływów z różnych dochodów oraz  odsetek, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 10 000,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu odsetek, 
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 265 928,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów z tytułu podatku: od nieruchomości od osób prawnych, od czynności cywilnoprawnych,  środków transportowych, spadków i darowizn, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszenie o kwotę 292 422,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób prawnych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej oraz eksploatacyjnej, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 151,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 49,00 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 15 500,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz wpływów z usług opiekuńczych, zmniejszenie o kwotę 3 751,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu wynagrodzenia płatnika, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 60 412,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kar umownych, wpływów z usług oraz opłaty produktowej, zmniejszenie o kwotę 304,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu odsetek, 
 • w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 18 500,00 zł,  w związku z mniejszym wykonaniem dochodu z tytułu wpływów z usług, 
wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na kwotę 1 045,00 zł oraz przeniesienie na kwotę 36 955,00 zł z przeznaczeniem na usługi w ramach „Akcji Zima 2010/2011”, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 3 468,00 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 17 905,00 zł oraz na kwotę 30 079,00 zł do innych działów w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości z przeznaczeniem na zakup nowej kserokopiarki, pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości w związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu na zakup materiałów do dokonania niezbędnych napraw w jednostce, 
 • w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie na kwotę 540,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu dochodów z tytułu wpływów  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczenie tych środków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 5 870,00 zł, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie na kwotę 3 350,00 zł do działu 801 zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie na kwotę 46 892,00 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej, zmniejszenie o kwotę 1 300 000,00 zł w związku z niezaciągnięciem kredytu na zadanie „Budowa stanicy żeglarskiej na rzece Noteć jako element rewitalizacji zdegradowanej części miasta”, przeniesienie na kwotę 10 000,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji zadania „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul.Wyszyńskiego i ulic przyległych”, 
 • w dziale 926 Kultura fizyczna i sport przeniesienie na kwotę 6 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu pompy do studni głębinowej na Stadion Miejski w Pakości oraz przeniesienie na kwotę 25 029,00 zł do innych działów w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – ORLIK 2012”. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy przywołane w podstawie prawnej niniejszej uchwały. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 stycznia 2011, 08:54:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1844