Uchwała nr XXVII/294/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVII/294/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1]) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                    Przewodniczący                                                                                                          
Rady Miejskiej            
Jerzy Joachimiak

   
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225.

Załącznik (72kB) pdf
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE 
do uchwały nr XXVII/294/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 r.
 
Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2018 r. określa podstawowe tematy sesji.
W każdym czasie Rada  może dokonać zmian i uzupełnień w ramowym planie pracy.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Pakość, przyjętego uchwałą  nr IV/25/2003  Rady Miejskiej w Pakości  z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972, z późn. zm.) na ostatniej sesji w roku, rada uchwala ramowy plan sesji na rok następny.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 14:41:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397