Uchwała nr XXVII/285/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)

Uchwała nr XXVII/285/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029, zmienionej uchwałą Nr XIX/215/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 lutego 2017r., uchwałą Nr XX/228/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 marca 2017r., uchwałą Nr XXII/233/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 maja 2017r., uchwałą Nr XXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXIV/249/2017 z dnia 21 września 2017r. oraz uchwałą Nr XXVI/272/2017 z dnia 30 listopada 2017r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2017r. poz. 2232.

Załączniki (4039kB) pdfUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/285/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2017r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmianę w zakresie planu dochodów, wydatków oraz zmniejszono plan przychodów o kwotę 3 683,23 zł.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm).

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2018, 14:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398