Zarządzenie nr 20/2003Burmistrza Pakości z dnia 3 czerwca 2003w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

Zarządzenie nr 20/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 3 czerwca 2003


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 Nr 45, poz. 391 i Nr 65 poz. 594/ oraz uchwały Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

Burmistrz Pakości
postanawia, co następuje:

§ 1

I W uchwale Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok wprowadzić następujące zmiany:


  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 –

Urzędy naczelnych organów władzy państw.,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w kwocie 18.814,-


  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 –

Oświata i wychowanie

w kwocie 2.862,-


  • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 853 –

Opieka Społeczna

w kwocie 11.763,-


II Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

- po stronie dochodów 12.560.833,- zł

- po stronie wydatków 12.560.833,- zł

§ 2

Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok określono w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Burmistrz Pakości

  Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (64kB) pdf


Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 20 Burmistrza Pakości w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2003 rok.

Zmiany uchwały wynikają z:

  • otrzymania dotacji celowej w wysokości 18.814,- zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej


  • otrzymania dotacji celowej w wysokości 2862,- zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004


  • otrzymania dotacji celowej w wysokości 2.824,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej


  • otrzymania dotacji celowej w wysokości 989,- zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne


  • otrzymania dotacji celowej w wysokości 7.950,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie dożywiania uczniów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 12:35:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2640