Zarządzenie nr 274/2013BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 października 2013w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2013r.

Zarządzenie nr 274/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 października 2013


w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2013r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:  
 
§ 1.  Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2013r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal


Załącznik (66kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 274/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 31 października 2013r.
 
w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2013r.
   
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
   
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 października 2013, 20:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1688