Obwieszczenie o wydaniu decyzji - rewaloryzacja i modernizacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Łącku

                                Pakość, dnia 9 grudnia  2009r.
N/znak: KIO 7624-10-11/09

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

W związku ze złożonym przez Panią Marię Kulesza prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe z siedzibą przy ul. Makowej w Bydgoszczy wnioskiem z dnia 1 grudnia 2009r., zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 9 grudnia 2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewaloryzacji i modernizacji zabytkowego zespołu dworsko- parkowego w Łącku położonego na działce nr 112 w m. Łącko, gm. Pakość.
           
Zgodnie z cytowanym wyżej artykułem informuję, iż z w/w decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pakości przy ul. Rynek 4 (pokój nr 16), w dniach pracy Urzędu w godz. 8:00 – 12:00.

metryczka


Wytworzył: Jacek Malinowski (11 grudnia 2009)
Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2009, 09:52:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2672