Uchwała nr XX/180/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2012w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) i art. 14 ust. 1 – ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XX/180/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) i art. 14 ust. 1 – ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Dziarnowo, gmina Pakość.
 
§ 2. Granice obszaru objętego planem określone zostały w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik (203kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951.    
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/180/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2012 r.
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość
 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, z późn. zm.), rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady Miejskiej w Pakości w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Dziarnowo, gmina Pakość rozpocznie tryb formalno - prawny sporządzenia planu, stosownie do zapisów powołanej wcześniej ustawy.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m. in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo - prawnym, które potwierdzają zasadność przystąpienia do sporządzenia ww. planu. Ponadto stwierdza się, że dokonano analizę dotyczącą stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pakość. Przed podjęciem niniejszej uchwały dokonano również rozeznania własnościowego terenu oraz wykonano wstępną analizę ekofizjograficzną na podstawie danych użytkowania i pochodzenia terenu.
Przedmiot i zakres przewidywanych rozwiązań planistycznych jest zgodny z ustaleniami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość uchwalonego uchwałą nr XII/83/99 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 1999r. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2013, 13:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1957