Uchwała nr VI/44/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 26 kwietnia 2007zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)

Uchwała nr VI/44/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 190 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 12 040 zł
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 55 899 zł
 • dokonać zwiększenia w planie dochodów budżetowych na kwotę 253 461 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 83 861 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 17 783 646 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie 10 115 972 zł
 • subwencja w kwocie 4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie 3 600 320 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 628 642 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 200 275 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 428 367 zł

c) § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

d) załącznik Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2007-2010”, w tym w 2007r. na kwotę 974 155 zł
otrzymuje brzmienie:
„Planowane inwestycje na lata 2007-2010”, w tym w 2007r. na kwotę 3 217 401 zł,
zgodnie z załącznikiem N 3 do niniejszej uchwały,

e) załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 194 901 zł
otrzymuje brzmienie:
„Zadania inwestycyjne w 2007r.”, w tym w 2007r. na kwotę 3 477 679 zł. zgodnie z załącznikiem N 3a do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

Załączniki do uchwały (140kB) pdf

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VI/44/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 kwietnia 2007r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu gminy
na 2007r. zmian, na podstawie:

 • przyjęcia środków dotacji celowej w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2007r. Nr DBD-3101-33/07, z przeznaczeniem na niszczenie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie do Delegatury dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.,
 • przyjęcia środków dotacji celowej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/07 z dnia 30 marca 2007r.: w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń –sierpień 2007r.; w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – czerwiec 2007r.,
 • zmianą w planie wydatków budżetowych w związku z realizacją nowego zadania
  pn. „Wykonanie docieplenia i elewacji budynku wielorodzinnego przy ul.Inowrocławskiej 12d w Pakości”; planowanym remontem sali gimnastycznej przy Gimnazjum; udziału Gminy w finansowaniu opracowania dokumentacji studialnej w ramach „Projektu Inwater” przez Związek Miast i Gmin Nadnoteckich.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 lipca 2007, 13:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2932